سرور فول نود

سرور نود اشتراکی

پلن پایه اشتراکی برای استفاده عمومی

سرور نود اختصاصی

پلن ویژه اختصاصی برای استفاده شخصی